ZAWIADOMIENIE OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI W KRAKOWIE
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:

1. opis słowny i graficzny oraz czopowanie źrebiąt rocznika 2010r. do paszportu (koszt paszportu 103,50 zł + opłata pocztowa) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2009r. Wiek źrebięcia – ukończone min. 60 dni życia (źrebię dobrze rozwinięte i zdrowe).
2. selekcja źrebiąt rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną (opłata – 5 zł / 1 źrebak dla członków, dla pozostałych 10 zł)
3. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy (opłata za licencję 70 zł dla członków, dla pozostałych 100 zł)
4. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy – 10 zł dla członków, dla pozostałych 20 zł)
5. przeglądy ogierów uznanych na sezon rozpłodowy 2010r. z dokumentacją hodowlaną /paszport, świadectwo wpisu ogiera, blok pokryć klaczy, aktualne badania weterynaryjne). Ogiery po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów, (weryfikacja pomiarów ogiera – 20 zł dla członków, dla pozostałych 40 zł.
6. Konie bez pochodzenia – w celu zarejestrowania i wydania zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.

Na ustalone miejsca prosimy doprowadzić wyżej wymienione konie.

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Komisji WE nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG oraz zmiany Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 23 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 116, poz. 976) i rozporządzenia Min. Rol. I Rozwoju Wsi z dnia 19.11.2009r. – od 22 grudnia 2009r. wszystkie konie po raz pierwszy identyfikowane oprócz opisu słownego i graficznego będą czopowane. Właściciel koniowatego dokonuje zgłoszenia koniowatego przed dniem opuszczenia przez koniowatego lub jego matkę siedziby stada, w której ten koniowaty się urodził, nie później niż w terminie 90 dni przed terminem odsadzenia.

Podstawą wystawienia paszportu koniowatego jest:
1. Dla koni hodowlanych – zgłoszenie właściciela konia zawierające numery identyfikacyjne rodziców konia, do którego dołącza się:
a) oświadczenie, potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego,
b) świadectwo krycia klaczy.

2. Dla koni nieposiadających dokumentów hodowlanych (świadectwa pokrycia klaczy) – dotyczy również koni starych – podstawą wydania paszportu jest wykonanie badań w kierunku chorób zakaźnych: nosacizny, niedokrwistości zakaźnej koni i zarazy stadniczej.

UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności właściciela lub osób pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy chwilowym unieruchomieniu (przez dwie osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego właściciel jest obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. Jeżeli właściciel nie uruchomi źrebięcia, pracownik może odstąpić od identyfikacji koni – pobierając bezzwrotną opłatę w kwocie 27 zł. Koń, a w szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń np. ściółki.

OZHK w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2010r. konie urodzone do dnia 30 czerwca 2009r., a niezgłoszone do rejestru do końca tego roku tj. do dnia 31 grudnia 2009r. (decyduje data złożenia wniosku), otrzymują zgodnie z art. 17 rozporządzenia WE nr 504/2008 Zastępczy Dokument Identyfikacyjny zamiast właściwego paszportu, a tym samym nie będą mogły być wprowadzone do obrotu rzeźnego i poddane ubojowi. Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnym świadectwem wpisu do ksiąg.

UWAGA: wszyscy właściciele koni, proszeni są o posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz oryginalnych dokumentów hodowlanych na konia (jeśli takowe posiada).
Właściciele stadnin są proszeni o przygotowanie katalogów koni do przeglądu wg przyjętych zasad, natomiast hodowcy uczestniczący w Programie Rolno – środowiskowym wykaz klaczy wg posiadanych wzorów.

Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych Hodowców i Rolników o miejscu i terminie przeglądów, gdyż Związek nie przewiduje dodatkowych przeglądów w tych samych miejscowościach.

W trakcie przeglądów osoby pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwane.
UWAGA: w czasie przeglądów tylko poniedziałki są dniem wewnętrznym dla stron w OZHK.

Kierownik OZHK w Krakowie
Mgr inż. Teresa Pracuch

TERMINARZ PRZEGLĄDÓW WIOSENNYCH 2010r. W POWIACIE OŚWIĘCIMSKIM

Godziny przeglądów są podane w przybliżeniu i mogą ulegać wahaniom, ze względu na ilość koni opisywanych na wcześniejszych przeglądach. W przypadku braku koni na miejscu przeglądowym, osoby dokonujące opisu po 15 min. od ustalonej godziny odjeżdżają.

15.07.2010r.
Jawiszowice, ul. Trakcyjna, godz. 9:00, pos. pr. Korczyk Jerzy
Brzeszcze, ul. Na Zieleńce 29 a, godz. 11:00, pos. pr. Stawowy Piotr
Oświęcim, ul. Konarskiego 30, godz. 12:30, pos. pr. Wawrzuta Marek
Chrzanów, ul. Kroczymiech 59, godz. 14:00, pos. pr. Machaj Franciszek

28.07.2010r.
Andrychów, godz. 8:30, pos. pr. Mazgaj Piotr
Sułkowice, ul. Turystyczna 77, godz. 10:30 pos. pr. Brzazgacz Józef
Nowa Wieś, ul. M.M. Kolbe 29, godz. 12:00, pos. pr. Wąsik Jan
Polanka Wielka, ul. Długa 260, godz. 13:30, pos. pr. Kliś Bogdan

Terminarz jest dostępny na stronie internetowej www.ozhk.pl