Polanka Wielka, dnia 19 marca 2010 rok
RG-0051/3/10
   
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 marca 2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka
Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Polance Wielkiej
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka publicznych przedszkoli
7.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
10.Wnioski i zapytania radnych.
11.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.