Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia  zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  w dniu 29.03.2010 (poniedziałek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6, o godzinie 1700.
Poniżej przedstawiam Program Walnego Zebrania i proszę o niezawodne przybycie.

Franciszek Sałaciak
Prezes Zarządu

Proponowany program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku.
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Walnego Zebrania.
3.Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
4.Wybór komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
5.Zgłaszanie Kandydatów do Komitetu.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
– Uzupełnienia składu członków Komitetu.
1.Wolne wnioski.
2.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.