Polanka Wielka, dnia 20 kwietnia 2010 rok
RG-0051/4/10
   
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
29 kwietnia 2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS za 2009 rok
8.Podjecie uchwały w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczącej „Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.
9.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok.
10.Wnioski i zapytania radnych.
11.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.