Polanka Wielka, dnia 23 kwietnia 2010 r.

O b w i e s z c z e n i e
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 maja 2010 r. do 10 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka, pokój nr 6,  w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.05.2010 r. w sali  narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz  nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, istnieje możliwość składania uwag i wniosków do  prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

Uwagi do studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Polanka Wielka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2010 r.

Wójt Gminy Polanka Wielka