Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 19 maja 2010 roku, godzinę 18:00 (w siedzibie Stowarzyszenia)- posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

– „Małe projekty”,

– „Odnowa i rozwój wsi”,

– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
w dniach 08.04-07.05.2010 r.


Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia:

1.Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).

2.Przeprowadzenie wyboru Sekretarza posiedzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Rady.

3.Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.

4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 19.05.2010 r.

5.Złożenie oświadczeń przez członków Rady, że w razie zaistnienia sytuacji powiązania z daną operacją poinformują o tym Przewodniczącego Rady.

6.Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady.

7.Wykluczenie Członków Rady z oceny operacji, którzy są wnioskodawcami lub którzy zgłoszą powiązanie z daną operacją lub co do których zachodzi podejrzenie stronniczości przy wyborze danej operacji.

8.Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (nabór 2010 r.).

9.Wolne głosy, wnioski i zapytania.

10.Zamknięcie posiedzenia Rady i ustalenie kolejnego terminu posiedzenia.

                           
Przewodniczący Rady

Zbigniew Biernat

 

Wyświetleń: 4473
Ocena:
Twoja ocena: 12345