W oparciu o diagnozę lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki z Unii Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie oświęcimskim w roku 2010 na realizację projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tegoroczna edycja projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa” pozwoli objąć wsparciem aktywizacyjnym 979 osób bezrobotnych z terenu naszego powiatu. Projekt skierowano w szczególności do: osób młodych do 25 lat, a także bezrobotnych po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, oraz mieszkańców terenów wiejskich. Z pomocy przewidzianej w projekcie skorzystają także osoby bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub nie posiadające wykształcenia średniego.
Całkowite wydatki przewidziane na realizację projektu w 2010r. wyniosą 5 747 507,11 zł.
W ramach projektu PUP zrealizuje:
1.Szkolenia zawodowe – dla 410 osób.
2.Staże zawodowe – dla 471 osób.
3.Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 98 osób.

Uczestnicy projektu zostaną objęci również wsparciem w ramach poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy.

Efektywność zatrudnieniowa projektu w 2010r. planowana jest na poziomie 25% – tj. ok. 245 osób.

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie, w tym osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz chętne do wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych, zaś pracodawców do składania wniosków o organizację staży zawodowych.