Polanka Wielka, dnia 16 maja 2010 r.
URZĄD  GMINY POLANKA WIELKA

K O M U N I K A T

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 16.05.2010 – godz. 19:00
Zjawisko: Zagrożenia przekroczenia stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: – 3 (w skali 3-stpniowej)
Ważność: – od godz. 19:00 dnia 16.05.2010 do godz. 19:00 dnia 17.05.2010
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: KOREKTA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO W związku prognozowanym w dalszym ciągu intensywnymi opadami deszczu przewiduje się dalszy wzrost stanów wody w strefie stanów wysokich na Wiśle oraz w zlewni Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca i górnej Wisłoki z przekroczeniem stanów alarmowych na karpackich i lewobrzeżnych dopływach Wisły, na Wiśle powyżej ujścia Raby wzrost do stanów alarmowych, a poniżej ujścia Raby wzrost stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych.
Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrologicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatorów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

W związku z powyższym proszę o zachowanie ostrożności i podjąć stosowne działania zapobiegawcze.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7:30 – 15:30 – tel. 033 848 80 08,  po 15:30 – tel. 0662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc