Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 26 maja 2010 roku, godzinę 18:00 w Ośrodku Kultury w Zatorze – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

– „Małe projekty”,

– „Odnowa i rozwój wsi”,

– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
w dniach 08.04-07.05.2010 r.

Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
2. Przeprowadzenie wyboru Sekretarza posiedzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Rady.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 26.05.2010 r.
5. Złożenie oświadczeń przez członków Rady, że w razie zaistnienia sytuacji powiązania z daną operacją poinformują o tym Przewodniczącego Rady.
6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady.
7. Wykluczenie Członków Rady z oceny operacji, którzy są wnioskodawcami lub którzy zgłoszą powiązanie z daną operacją lub co do których zachodzi podejrzenie stronniczości przy wyborze danej operacji.
8. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (nabór 2010 r.).
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia Rady i ustalenie kolejnego terminu posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Biernat