Polanka Wielka, dnia 20 maja 2010 rok
RG-0051/5/10

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
28 maja 2010 roku maja 2010 roku na godz.9.00
 sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu
6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Porozumienia z dnia 1 grudnia 2008 roku zawartego pomiędzy Gminą Przeciszów i Gmina Polanka Wielka oraz zawarcia Umowy współpracy dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka”.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
8.Informacja do skonsolidowanego bilansu za 2009 rok
9.Wnioski i zapytania radnych.
10.Zakończenie sesji