Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania kredytu preferencyjnego

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku powodzi, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód pobierz  WNIOSEK – dostępnym również w Urzędzie Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. umowa dzierżawy, uproszczony kosztorys odtworzeniowy (dotyczy uszkodzonych zabudowań gospodarczych), itp.

ZMIANA 2010 R. – rolnik we wniosku powinien podać WSZYSTKIE prowadzone w br. uprawy niezależnie od poziomu szkód. Związane jest to ze zmiana kwalifikacji gospodarstw uprawnionych do uzyskania kredytu preferencyjnego, który od bieżącego roku będzie określany w oparciu o poziom utraconego przychodu.

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez wojewodę małopolskiego szacuje szkody w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone procedury w zależności od uruchomionego programu pomocy, np.: w terminie do 3 miesięcy (od dnia stwierdzenia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego) wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.