Gminne Biuro Spisowe

ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010

I. Wymagania podstawowe:
1.Ukończone 18 lat.
2.Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
3.Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
4.Umiejętność obsługi komputera.
5.Sprawność fizyczna pozwalająca na wykonywanie obowiązków rachmistrza spisowego.
6.Kandydat powinien zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Polanka Wielka,

II. Wymagania dodatkowe:
1.Uprzejmość, asertywność oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
2.Umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów oraz sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami.
3.Rzetelność i umiejętności organizowania własnej pracy.

III. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1.Podanie z uwzględnieniem danych osobowych wraz z numerem PESEL, NIP oraz telefon kontaktowy i  adres e-mail.
2.Kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
3.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
5.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010” można składać w dniach od 1 do 16 czerwca 2010 roku do godz. 11:00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Polanka Wielka.
Oferty niekompletne lub złożone po dniu 16 czerwca nie będą rozpatrywane.

V. Informacje dodatkowe:
Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę  z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie. 
Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia podpisanej z Z-cą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego-Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie.
Nadmienia się, iż osoba ta będzie wykonywała prace spisowe w okresie 9 – 23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy), 6 – 7 września 2010 r. odprawa przedspisową, 8 września – 31 października 2010 r. (spis CAPI).
Szkolenia dla rachmistrzów odbędą się w terminie 20 czerwca – 31 lipca 2010 r. i obejmować będą 24 godziny szkoleniowe. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Koszty dojazdu na szkolenia kandydat na rachmistrza ponosi we własnym zakresie.  
Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy Polanka Wielka ustalono liczbę 3 rachmistrzów i 1 osobę rezerwową.
Wynagrodzenie za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009, Nr 205 poz. 1582).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 33 8488-008 w.33

Wójta Gminy Polanka Wielka
         /-/ Mariusz Figura