Oddział Terenowy ARR w Krakowie informuje, iż fakt tegorocznej powodzi nie powinien pozbawić producentów rolnych możliwości ubiegania się o „dopłaty do materiału siewnego”.
     W związku z tym wszyscy, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą złożyć wniosek o przyznanie dopłaty do dnia 25 czerwca br.
     Producenci rolni, których uprawy obsiane materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zalane w wyniku powodzi powinni dostarczyć dowody zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Te osoby, które będą dopiero składać wniosek powinny dostarczyć wraz z wnioskiem odpowiedni dokument. Natomiast osoby, które złożyły wnioski przed powstaniem szkody powinny poinformować Dyrektora OT ARR o zmianie stanu faktycznego.
Beneficjenci, którzy złożą taką informację nie poniosą konsekwencji w przypadku przeprowadzenia w ich gospodarstwach kontroli, która stwierdzi różnice pomiędzy danymi zawartymi we wniosku a stanem faktycznym.
Dokumentami potwierdzającymi działanie siły wyższej mogą być:

 – Protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód,

 – Dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń,
z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk,

 – Zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia,

 – Pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowane przez np. powódź, obsunięcie się ziemi, złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz sporządzone zgodnie
z wzorem opracowanym przez ARR, przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wszelkie informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym ARR ul. Mogilska 104, 031-546 Kraków lub pod numerem tel.: (012) 424 09 51; 424 09 62.