Wyborcy, którzy po dniu pierwszego głosowania będą chcieli udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w dniu ponownego głosowania składają do wójta gminy, w której są wpisani do rejestru wyborców wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Dotyczy to tych wyborców, którzy mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę wydania. Dotyczy to również wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat.
Wniosek składa się do 24 czerwca 2010r.
Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego lub u Sekretarz Gminy.

Wójt Gminy Polanka Wielka
      /-/ Mariusz Figura