Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że wzorem z lat ubiegłych w roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w ramach, którego można uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników.
Programem objęte są dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II szkoły gimnazjalnej oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie    o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – realizujące kształcenie w klasach I –VI szkoły podstawowej  i klasach I-III szkoły gimnazjalnej).

Pomoc ta – w formie dofinansowania zakupu podręczników – przysługuje dzieciom wymienionym wyżej i pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), tj. 351 zł.
Zwrot kosztów zakupu nie może przekroczyć odpowiednio kwot:

1.dla uczniów realizujących kształcenie w klasach I -III szkoły podstawowej: 170 zł
2.dla uczniów realizujących kształcenie w klasie II szkoły gimnazjalnej: 310 zł.

Zwrot kosztów zakupu dla dzieci niepełnosprawnych nie może przekroczyć kwot:
  – dla uczniów realizujących kształcenie w klasach I – III szkoły podstawowej: 170 zł,
  – dla uczniów realizujących kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej: 200 zł,
  – dla uczniów realizujących kształcenie w klasach I – III szkoły gimnazjalnej: 310 zł.

Wyjątkowo o dofinansowanie zakupu podręczników mogą starać się osoby także, które przekraczają kryterium dochodowe, ale spełniają warunki określone w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej.

Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników:

Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w placówce, w której dziecko uczy się w roku szkolnym 2010/2011 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów oraz – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną dot. dzieci niepełnosprawnych,

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym w art.7 ustawy o pomocy społecznej – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

1.Dyrektor placówki sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy  i przekazuje ją do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
2.Po zatwierdzeniu list osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy dyrektor placówki powiadamia rodziców o przyznaniu pomocy na zakup książek oraz  o sposobie realizacji dofinansowania.
3.Rodzice przedkładają dyrektorowi placówki dowody zakupu podręczników (faktura, rachunek, paragon).
4.Dyrektor zatwierdza przedłożone dowody zakupu i przekazuje je do wypłaty.

Termin składania wniosków zostanie określony w późniejszym terminie.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Szkole Podstawowej oraz Publicznym Gimnazjum w Polance Wielkiej.

     Wójt Gminy
/-/ Mariusz Figura