W dniu 18 maja 2010 roku Wójt Gminy Polanka Wielka – Mariusz Figura wraz ze Skarbnikiem Gminy – Ireną Grzesło podpisali Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej”

Całkowita wartość projektu wynosi 1 852 571,87 zł z czego aż 1 296 800,30 zł stanowią środki europejskie. Wkład własny Gminy Polanka Wielka wynosi 555 771,57 zł co stanowi 30% całkowitej wartości Projektu.

Bezpośrednim celem w/w projektu jest polepszenie warunków oraz uatrakcyjnienie ofert kształcenia dla obecnych oraz przyszłych uczniów, a także pracowników zatrudnionych  w placówce, poprzez rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Projekt przewiduje również montaż windy – dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Ma to na celu umożliwienie oraz ułatwienie w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym na terenie obiektu.