Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 17 sierpnia 2010 roku, godzinę 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w dniach 14 lipca – 12 sierpnia 2010 r.

Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia:

1.Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
2.Przeprowadzenie wyboru Sekretarza posiedzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Rady.
3.Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
4.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 17.08.2010 r.
5.Złożenie oświadczeń przez członków Rady, że w razie zaistnienia sytuacji powiązania z daną operacją poinformują o tym Przewodniczącego Rady.
6.Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady.
7.Wykluczenie Członków Rady z oceny operacji, którzy są wnioskodawcami lub którzy zgłoszą powiązanie z daną operacją lub co do których zachodzi podejrzenie stronniczości przy wyborze danej operacji.
8.Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (nabór 2010 r.).
9.Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10.Zamknięcie posiedzenia Rady i ustalenie kolejnego terminu posiedzenia.
                           
Przewodniczący Rady
 Zbigniew Biernat