Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 17 sierpnia 2010 roku, godzinę 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: 
– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w dniach 14 lipca – 12 sierpnia 2010 r.

Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia:

1.Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
2.Przeprowadzenie wyboru Sekretarza posiedzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Rady.
3.Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
4.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 26.05.2010 r.
5.Podsumowanie naboru trwającego od 8 kwietnia do 7 maja 2010 r. („Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”). Przedstawienie informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,
6.Złożenie oświadczeń przez członków Rady, że w razie zaistnienia sytuacji powiązania z daną operacją poinformują o tym Przewodniczącego Rady.
7.Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady.
8.Wykluczenie Członków Rady z oceny operacji, którzy są wnioskodawcami lub którzy zgłoszą powiązanie z daną operacją lub co do których zachodzi podejrzenie stronniczości przy wyborze danej operacji.
9.Ocena wniosków złożonych do Stowarzyszenia Dolina Karpia pod kątem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
10.Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11.Zamknięcie posiedzenia Rady.
                            
Przewodniczący Rady
 Zbigniew Biernat