Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2010/2011 przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) ze środków publicznych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekunczo-wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351 zł netto miesięcznie. (art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

1.Do wniosku należy dołączyć:

1)zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (netto ),

2)odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

3)zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, jeśli uczeń pobiera pomoc,

4)oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),

5)stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt 1 – 4 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej).

2. Pomoc materialna przysługuje:

1)uczniom szkół (podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych) publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom                                      i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzież upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3)uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4)słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

3. Sposób ustalania wysokości stypendium:

1)Uczniowi, w którego rodzinie dochód (netto) na osobę nie przekracza 280,80 zł, może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 72,80 zł za okres od września do grudnia,

2)Uczniowi, w którego rodzinie dochód (netto) na osobę wynosi 280,80 zł, ale nie przekracza 351,00 zł może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 91,00 zł za okres od września do grudnia.

4.Stypendium szkolne może być udzielone uprawnionym w formie :

1)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,

3)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnym oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

4)pomoc materialna, o której mowa w pkt 2 i 3 realizowana będzie poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu faktur dokumentujących poniesione wydatki. Faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia.
Zwrot wydatków następuje do wysokości przyznanego stypendium.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia lub odpowiednio dyrektora szkoły/kolegium.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pok. Nr 7  lub poniżej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego>>>

5. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Polanka Wielka w nieprzekraczalnym  terminie do 15 września 2010 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2010 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej (pokój nr 7) lub pod Tel. (33) 8488-008 w. 46.

Podstawa prawna:
1)Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn, zm.),
2)Uchwała Nr XXI/11/05 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka oraz Uchwała Nr VI/47/07 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka.
                                                                                             

Wójt Gminy Polanka Wielka
/-/ Mariusz Figura