Polanka Wielka, dnia 30 sierpnia 2010 rok
RG-0051/7/10

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
10 września  2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
2.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o działalności gminy  w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.
6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka
7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
8.Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Polanka Wielka
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
11.Przedstawienie opinii RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
12.Wnioski i zapytania radnych.
13.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.