Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, mając na uwadze stanowisko Izby Skarbowej w Krakowie i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z mają i czerwca 2010r. (Dz.U. Nr 123, poz. 835 z późn. zm.) – przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi, będą składać do wojewody małopolskiego oświadczenia dotyczące wysokości poniesionych strat ze spisem utraconych składników majątku przedsiębiorstwa, za pośrednictwem właściwego urzędu skarbowego.
Z kolei, po otrzymaniu pomocy, przedsiębiorcy składać będą oświadczenia dotyczące jej wysokości – według wzoru zamieszczonego na stronie www.muw.pl w zakładce Powódź – pomoc dla przedsiębiorców – ze wskazaniem rodzaju i wartości otrzymanej pomocy. Zachęcamy zainteresowane podmioty, do zapoznania się z informacjami o pomocy dla przedsiębiorców zamieszczanymi na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwraca się uwagę, iż wojewoda małopolski będzie weryfikował, czy pomoc  otrzymana w ramach ustawy nie przekroczyła wysokości strat materialnych.
Poszkodowani przedsiębiorcy, zainteresowani umarzalnymi pożyczkami, które w najbliższym czasie będą uruchomione dla województwa małopolskiego, powinni zwracać się do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Departament Instrumentów Finansowych (na www.marr.pl).
                                                                                   
Naczelnik Urzędu Skarbowego
       w Oświęcimiu
 /-/ mgr Barbara Wolf