Polanka Wielka, dnia 24 września  2010 rok
RG-0051/8/10
   

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
06 października  2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
2.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o działalności gminy  w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej
6.Podjecie uchwały w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
9.Wnioski i zapytania radnych.
10.Zakończenie sesji


Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy  w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.