Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka  www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27 października 2010 roku:

1.pisemnie na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Duga 61 w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

2.poczta elektroniczną na adres gmina@polanka-wielka.pl

z dopiskiem „dotyczy konsultacji społecznych”

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 października 2010 roku

Termin zakończenia konsultacji: 27 października 2010 roku.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Polanka Wielka.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2.Uchwała Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku  w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.