Polanka Wielka, dnia 25 października  2010 rok
RG-0051/9/10   

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
08 listopada  2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
2.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o działalności gminy  w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015.
6.Podjecie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka na rok 2011
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na obsługę bankową budżetu Gminy Polanka Wielka i jednostek budżetowych będących dysponentami niższego stopnia.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka- Etap I- Część I.
13.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych
14.Wnioski i zapytania radnych.
15.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.