Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej
w Polance Wielkiej

z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie losowania numerów list

Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady informuje, że w dniu 02 listopada 2010 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej (Polanka Wielka, ul. Długa 61 ,pok.Nr 8) odbędą się losowania numerów list komitetów wyborczych, którym nie zostały nadane jednolite numery przez Państwową Komisje Wyborczą oraz przez Komisarza Wyborczego w Krakowie oraz spełniają następujące warunki:

  – zarejestrowały listy kandydatów do rady gminy w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze gminy – listom tych komitetów w drodze losowania zostaną przyznane jednolite numery rozpoczynające się od następnego numeru po ostatnim numerze nadanym przez Komisarza Wyborczego w Krakowie,

Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1.dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w nieprzezroczystych kopertach;
2.czynności losowania dokonają członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej wyznaczeni przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3.wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.
Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.polanka-wielka.pl

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej

/-/ Lucyna Jankowska