Uchwała  Nr 9/10
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Polance Wielkiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 18 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad  powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 roku, Nr 176, poz. 1190)

Gminna Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje :

§ 1
Odwołuje się członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Polance Wielkiej – Pana Mariusza Rupa.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Lucyna Jankowska