Uchwała Nr 10/2010
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej   
z dnia 22 listopada 2010 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
Wójta Gminy Polanka Wielka
w dniu 5 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej stwierdza, co następuje:

§ 1.

1.W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. żaden z 3kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Polanka Wielka, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2.W dniu 5 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3.Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1)FIGURA Mariusz Julian

zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA LOKALNA;

2)KAŁA Józef

zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE.

4.Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 8.00 do 22.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 listopada 2010 r.

§ 2.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2.Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Polanka Wielka.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Polance Wielkiej
   /-/ Lucyna Jankowska

    (pieczęć Komisji)