Polanka Wielka, 26 listopada 2010 roku
RG-0051/10/10

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i 2c  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady V kadencji
zwołuje na dzień
2 grudnia 2010 roku na godz. 900
I sesję Rady Gminy Polanka Wielka VI kadencji

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad i uchwalenie porządku obrad.
3.Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej zaświadczeń o wyborze na radnego gminy.
4.Złożenie ślubowania przez radnych.
5.Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy.
6.Wybór Przewodniczącego Rady VI kadencji.
a)zgłaszanie kandydatów,
b)wybór komisji skrutacyjnej,
c)przeprowadzenie tajnego głosowania,
d)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady VI kadencji.
7.Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady VI kadencji.
8.Wybór wiceprzewodniczącego Rady
a)zgłaszanie kandydatów,
b)przeprowadzenie tajnego głosowania,
c)podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
9.Wnioski i zapytania radnych.
10.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.