Gminne Biuro Spisowe ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
   
Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

1.mieć ukończone 18 lat,

2.posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wymagana dyspozycyjność, praca na ponad trzy miesiące),

3.powinien zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Polanka Wielka,

4.być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,

5.posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,

6.być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

7.posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera,

8.być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych,

9.posiadać takie cechy jak obowiązkowość, rzetelność, staranność i umiejętność organizacji pracy własnej.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1.podanie z uwzględnieniem danych osobowych wraz z numerem PESEL, NIP oraz telefon kontaktowy i  adres e-mail,

2.kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,

3.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych zwartych   w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę  z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie. Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia podpisanej z Z-cą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego-Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. Nadmienia się, iż osoba ta będzie wykonywała prace spisowe w okresie 1–17 marca 2011 r. (obchód przedspisowy), 6-7 kwietnia 2011 r. (odprawa przedspisowa), 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. (spis CAPI).
Szkolenia dla rachmistrzów odbędą się w terminie 5 stycznia – 25 lutego 2011 r. i obejmować będą 24 godziny szkoleniowe. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Koszty dojazdu na szkolenia kandydat na rachmistrza ponosi we własnym zakresie. 
Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Polanka Wielka ustalono liczbę 2 rachmistrzów.
Wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. zgodnie z  Rozporządzenie Rady Ministrów.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej dokument z adnotacją „ NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH” w sekretariacie Urzędu Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61, w terminie od 9 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. do godziny 10:00. Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Mariusz Figura