Polanka Wielka, dnia  09 grudnia  2010 roku

RG-0051/2/10
          
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
14 grudnia  2010 roku na godz.10.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.

3.Złożenie ślubowania przez Wójta.

4.Sprawozdanie z wykonania  uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego.

7.Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty i Kultury

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

12.Podjecie uchwały w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej: „Budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka- Etap I- Cześć I”.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

15.Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

16.Zakończenie sesji.

Protokół z ostatnich sesji Rady Gminy Polanka Wielka  wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Polanka Wielka oraz na Sali narad przed rozpoczęciem obrad.
Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu  Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.