Polanka Wielka, dnia  17 grudnia  2010 roku

RG-0051/3/10

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 grudnia  2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania  uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Polanka Wielka z Gminami: Zator, Przeciszów, Osiek, Brzeźnica w sprawie przekazania przez te Gminy niektórych Zadań publicznych Gminie Zator.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na
       2010 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych.
11.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Polanka Wielka.
12.Wolne wnioski i zapytania radnych.
13.Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.
14.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu  Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.