Stanowisko ds. inwestycyjno-budowlanych

Zatrudnienie:. Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r, Nr 223 poz. 1458)

  2. wykształcenie minimum średnie techniczne,

  3. znajomość przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych,

  4. znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

  5. znajomość zasad kosztorysowania,

  6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

  7. nieposzlakowana opinia,

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi

 2. prawo jazdy kat.B

 3. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 4. znajomość obsługi komputera.

 1. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

  1. pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycyjnych zadań gminnych,

  2. prowadzenie dokumentacji gminnych inwestycji budowlanych,

  3. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznych prowadzonych inwestycji w gminie,

  4. przygotowywanie umów i aneksów do umów z wykonawcami,

  5. opracowanie i koordynacja rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych,

  6. przygotowywanie przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej,

  7. udział w pracach Komisji Przetargowych,

  8. prowadzenie ewidencji wydanych decyzji,

  9. prowadzenie inwestycji gminnych w tym: budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, łącznie z budownictwem komunalnym,

  10. prowadzenie kapitalnych remontów obiektów gminnych,

  11. zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów jednostek budżetowych,

  12. koordynowanie wykonawstwa inwestycji i kapitalnych remontów obiektów gminnych i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie,

  13. realizacja zadań w zakresie budowy dróg, chodników i oświetlenia ulicznego,

  14. nadzór oraz bieżąca kontrola rzeczowo – finansowa wydatków na inwestycje,

  15. bieżąca kontrola zgodności prowadzonych inwestycji z harmonogramami oraz dokumentacją techniczną inwestycji,

  16. przygotowywanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających,

  17. udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz nadzorowanie zgodności zgłaszanych do odbioru robót z warunkami umowy,

  18. rozliczanie rzeczowo – finansowe zgodności wykonywania inwestycji remontów z dokumentacją budowlano -wykonawczą i ofertą,

  19. sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizacji inwestycji,

  20. załatwianie sporów związanych z realizacją inwestycji w terenie,

  21. przeprowadzanie negocjacji w sprawach dotyczących wejścia w teren w zakresie prowadzonych inwestycji,

  22. prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w bezpośrednim zarządzie Gminy oraz nadzór prowadzenia w/w książek w jednostkach organizacyjnych Gminy,

  23. prowadzenie, w ramach inicjatyw samorządowych i stosownych porozumień budowy i remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych,

  24. prowadzenie spraw z zakresu planowania i finansowania, budowy i przebudowy, utrzymania i ochrony dróg oraz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu,

  25. współpraca i uzgadnianie spraw dotyczących nadzoru budowlanego, budownictwa i architektury z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego,

 1. Od kandydatów wymaga się:

  1. systematyczności,

  2. terminowości załatwiania spraw,

  3. umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,

  4. umiejętności stosowania odpowiednich przepisów,

  5. umiejętności pracy w sytuacjach trudnych i stresujących,

  6. odpowiedzialności, dyspozycyjności, rzetelności,

  7. komunikatywności i wysokiej kultury osobistej.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  5. kserokopie świadectw pracy,

  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, jeżeli kandydat posiada,

  7. referencje, jeśli kandydat posiada,

  8. oświadczenie o niekaralności, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

  9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  10. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach na potrzeby rekrutacji.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycyjno-budowlanych” w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. do dnia 17 stycznia 2011 roku do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Polanka Wielka https://wrotamalopolski.pl//, https://www.polanka-wielka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Polanka Wielka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej lub telefonicznie pod numerem (033) 8488-008. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Barbara Klęczar – Sekretarz Gminy.

 

Wójt Gminy Polanka Wielka

/-/ Mariusz Figura