Polanka Wielka, dnia  19 stycznia  2011 roku

RG 0002.1.4.2011

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
31 stycznia  2011 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Sprawozdanie z wykonania  uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Polanka Wielka na 2011 rok

6.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Polanka Wielka na 2011 rok

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2010  Rady Gminy Polanka Wielka            z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności                 z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanka Wielka za I półrocze danego roku budżetowego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

10.Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na okres……. nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kasztanowej 5 w Polance Wielkiej.

12.Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.

13.Omówienie proponowanych zmian w regulaminie szczegółowych warunków obliczania i wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka.

14.Wolne wnioski i zapytania radnych.

15.Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

16.Zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
  /-/ Daniel Gałgan

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu  Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.