Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zakończył realizację edycji 2010 projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych”.

Wsparciem w ramach projektu w 2010 roku objęto 996 osób bezrobotnych
z powiatu oświęcimskiego, a w szczególności znajdujących się szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby do 25 roku życia, po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bez kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy projektu skorzystali z takich form pomocy, które pozwoliły im uzyskać nowe kwalifikacje, umiejętności praktyczne a przede wszystkim zdobyć doświadczenie zawodowe. Wspierana była również przedsiębiorczość poprzez udzielanie pomocy finansowej osobom chcącym rozpocząć prowadzenie własnej firmy.
W ramach projektu:
– 476    osób zostało skierowanych na staże, podczas których nabyły doświadczenie zawodowe,
– 110 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w kwocie średnio 18 500 zł, tworząc nowe firmy w powiecie oświęcimskim,
– 410  osób zostało skierowanych na szkolenia, w trakcie których podniosły lub nabyły kwalifikacje zawodowe biorąc udział w takich szkoleniach jak :
  –  Spawanie MAG, MIG, TIG, Operator koparko – ładowarki i spycharki,
  –  Profesjonalna sekretarka + j. angielski, Kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy,
  –  Magazynier, Nowoczesny sprzedawca, Pracownik kadrowo – płacowy,
  – Technolog robót wykończeniowych, Księgowość komputerowa, Opiekunka,
   – Barman – Kelner, Kosmetyczka-wizażystka, Decoupage + bukieciarstwo,
   –  Operator wózków jezdniowych, Prawo jazdy kat. C.
– 280  osób objętych zostało Indywidualnym Planem Działania w trakcie którego  nabyły umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Na wsparcie udzielone w ramach projektu w 2010 roku przeznaczono  5 702 060,11 zł, co stanowiło 99,21 % wartości projektu.

Efektywność zatrudnieniowa na koniec grudnia 2010r. wyniosła 35 %, tj. tyle uczestników projektu znalazło zatrudnienie bądź rozpoczęło własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy projektu zostali objęci poradnictwem zawodowym, które umożliwiło im zdiagnozowanie ich potrzeb oraz doboru odpowiedniej formy wsparcia w ramach projektu. Ponadto osobom skierowanym na staże zawodowe udzielno pomoc w wyborze pracodawcy.
Wszystkie osoby uczestniczące w stażach i szkoleniach otrzymały stypendia, które nierzadko stanowiły pierwsze lub jedyne źródło dochodu, a dla wielu osób były dodatkową motywacją do tego, aby być aktywnym na rynku pracy oraz nieustannie podnosić swoje kwalifikacje.

Podział ilościowy osób, które brały udział w projekcie w roku 2010 w rozbiciu na poszczególne gminy naszego powiatu przedstawia się następująco:

Brzeszcze – 113 osób,
Chełmek – 76 osób,
Kęty – 209 osób,
Osiek – 48 osób,
Miasto Oświęcim – 310 osób,
Gmina Oświęcim – 116 osób,
Polanka Wielka – 20 osób,
Przeciszów – 49 osób,
Zator – 55 osób.

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu rozpoczął również realizację projektu pod nazwą „Nowy standard II” współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt ten ma na celu wspieranie oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.                                                                                                      

  Z poważaniem
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
    w Oświęcimiu

 mgr Wiesława Drabek-Polek