Mecenat Małopolski 2011

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

W ramach konkursu przewidziano 8 kierunków wsparcia realizacji zadań : „Twórczość profesjonalna”, „Regionalizm – wartości – tradycja” – (Tożsamość oraz kreatywność), „Drogi sztuki nowoczesnej”, „Atrakcyjna przestrzeń” – (Przestrzeń dla piękna), „Zapis – literatura, wydawnictwa, media” – „Rara” – (Zapis – dokumentacja zjawisk w kulturze), „Region wielu kultur” – (Kultury równoległe), „Kultura przez pokolenia”, „Edukacja patriotyczna” – (Znaki czasu – etos patriotyczny). Do konkursu mogą być składane oferty związane z popularyzacją twórczości Czesława Miłosza, obejmujące ochronę wartości małopolskiego regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, poświęcone sztuce nowoczesnej (m.in. związane z nowoczesnymi instalacjami, rzeźbą, plakatami), promujące niskonakładowe inicjatywy wydawnicze, wspierające tworzenie systemu monitoringu życia kulturalnego w Małopolsce, promujące kulturę polską w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, upowszechniające twórczość i tradycję mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Małopolskę. Zarząd Województwa Małopolskiego dostrzegając problem wykluczenia społecznego osób starszych skierował do wszystkich osób po 50-tym roku życia ofertę czynnego uczestnictwa w tworzeniu życia kulturalnego w Małopolsce. Celem priorytetu „Kultura przez pokolenia” w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” jest aktywizacja kulturalna ludzi starszych za pomocą finansowego wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektów takich jak: warsztaty, wystawy, oraz inne zadania wykorzystujące potencjał grupy 50+ w tworzeniu życia kulturalnego Małopolski. Wpisanie aktywności osób starszych w ramy otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury jest efektem prac nad strategią „Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne”. Samorząd Województwa Małopolskiego chce umożliwić uczestnictwo w kulturze osobom starszym przez wpisanie do oferty kulturalnej regionu zadań i projektów skierowanych do osób należących do pokolenia 50+.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2011 roku i będą się kończyć do 10 grudnia 2011 roku. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 1 700 000 zł na wsparcie finansowe zadań w ramach konkursu.

Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 01.03.2011 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” na 2011 rok można pobrać ze strony internetowej:

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Kultura/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/Otwarty+konkurs+ofert+na+realizacje+zadan+publicznych+Wojewodztwa+Malopolskiego+w+dziedzinie+kultury.htm