RG. 0002.1.5.2011

Polanka Wielka, dnia 08 kwietnia   2011 roku

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
27 kwietnia  2011 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania  uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Polanka Wielka oraz dalszego postępowania z nimi.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanka Wielka.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/238/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/184/09 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.
13.Przedstawienie sprawozdania z działalności „Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie” za 2010 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   na rok 2011” – załącznik  do Uchwały Nr III/14/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2010 roku.
15.Wolne wnioski i zapytania radnych.
16.Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.
17.Zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
      /-/ Daniel Gałgan

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu  Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.