W oparciu o diagnozę lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki z Unii Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie oświęcimskim w roku 2011 na realizację projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Tegoroczna edycja projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa” pozwoli objąć wsparciem aktywizacyjnym 374 osoby bezrobotne z terenu naszego powiatu. Projekt skierowano w szczególności do: osób młodych do 24 roku życia, a także bezrobotnych po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych. Z pomocy przewidzianej w projekcie skorzystają także osoby bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub nie posiadające wykształcenia średniego.
Całkowite wydatki przewidziane na realizację projektu w 2011r. wyniosą 2 238 941,18 zł.

W ramach projektu PUP zrealizuje:

1.Szkolenia zawodowe – dla 90 osób.

2.Staże zawodowe – dla 217 osób.

3.Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 67 osób.

Uczestnicy projektu zostaną objęci również wsparciem w ramach poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy.

Efektywność zatrudnieniowa projektu w 2011r. planowana jest na poziomie 41% – tj. ok. 153 osób.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne, w tym w szczególności osoby po 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, udziałem w szkoleniach zawodowych lub stażach.