Wójt Gminy informuje, iż w roku 2011 r. na terenie Gminy Polanka Wielka, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku  i konopi na tzw. „potrzeby własne”. Jednocześnie podaje się do wiadomości, ze zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Wójt Gminy jest odpowiedzialny za nadzór nad uprawami maku i w związku z powyższym od miesiąca maja prowadzone będą okresowe lustracje pól pod kątem wystąpienia nielegalnych upraw.
Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 63 § 1ww. ustawy „Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Natomiast zgodnie z art. 65 „Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze grzywny.” Karę grzywny wymierza się kwotowo, zgodnie z treścią art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń  w wysokości do 5000 zł.

Wójt Gminy
(-) Mariusz Figura