Na podstawie art.35 ust.1 i 2, oraz art.37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004r.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Polanka Wielka przeznaczonych do wydzierżawienia

W Y K A Z
Dotyczy wynajmu lokalu użytkowego w budynku komunalnym będącym własnością Gminy Polanka Wielka położonym przy ul. Długa 9 w trybie bezprzetargowym.

1.Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 31,30 m2 składający się z 2 pomieszczeń oraz części komunikacji, którego właścicielem jest Gmina Polanka Wielka.

2.W/w lokal zostanie  wynajęty  na prowadzenie działalności komercyjnej.

3.Najemca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu bez zgody wynajmującego, oraz nie może oddawać w najem  osobie trzeciej ani go podnajmować.

4.Termin trwania umowy dzierżawy ustala się na okres do 3 lat.

5.Czynsz najmu został określony Zarządzeniem Wójta Gminy Polanka Wielka nr 4/2011 z dnia 12 stycznia  i będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji podawany przez GUS w Dzienniku Urzędowym. Waloryzacja dokonywana będzie corocznie z mocą obowiązującą od 1 kwietnia danego roku.

6.Do wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT 23%.

7.Czynsz będzie płatny miesięcznie w terminie  do 7 dni od dnia otrzymania faktury przez Najemcę.

8.O wynajmie lokalu zdecyduje kolejność złożonych wniosków o najem. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia  30 czerwca 2011 r.

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka przez okres 21 dni, to jest: od dnia  06.06.2011r.  do dnia 27.06.2011 r.
Informacji w sprawie udziela Urząd Gminy Polanka Wielka tel. 8488-008.        

  Wójt Gminy
(-)Mariusz Figura