RG. 0002.1.6.2011
Polanka Wielka,
dnia 02 czerwca 2011 roku

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
16 czerwca  2011 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.
7.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanka Wielka za 2010 rok.
8.Informacja o sytuacji finansowej Gminy Polanka Wielka.
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS za 2010 rok
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
13.Wolne wnioski i zapytania radnych.
14.Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.
15.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu  Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.