Polanka Wielka, dnia 20 czerwca 2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka uchwały nr V/28/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka (w granicach administracyjnych).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, w terminie do dnia 15 lipca 2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy
(-) Mariusz Figura