Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536) zwanej dalej Ustawą oraz uchwały Rady Gminy Polanka Wielka Nr XLIII/236/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Wójt Gminy Polanka Wielka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Polanka Wielka w 2011 roku.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wybór ofert i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Polanka Wielka w zakresie kultury fizycznej i upowszechniania sportu, które ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie stanu zdrowotności młodego pokolenia, zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu.

I. Rodzaj zadania:

Popularyzacja uczestnictwa mieszkańców Gminy Polanka Wielka w uprawianiu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć w dziedzinie piłki nożnej wśród grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) oraz organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania określonego w pkt. I przeznacza się kwotę 45.000 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 zł).

III. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536),
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania o którym mowa

w punkcie 1 otrzyma podmiot, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana dopuszcza się możliwość  wprowadzenia korekty do przedłożonej wcześniej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru,

w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony

o powierzeniu zadania publicznego.

7. Wysokość dotacji będzie określona w umowie. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania


Warunkiem przystąpienia do  konkursu jest złożenie oferty według wzoru określonego

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania

z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) – zwanym dalej „Rozporządzeniem” na realizację zadań rozpoczynających się od dnia podpisania umowy z tym, że zadanie powinno zakończyć się nie później niż do 15.12.2011r.

Do oferty należy dołączyć:

a) statut organizacji/osoby/jednostki

b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c) decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

e) harmonogram realizacji zadania.

W przypadku złożenia kserokopii wymienionych dokumentów, osoba reprezentująca  podmiot, który występuje o dotację, zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów powinny zostać przedstawione do wglądu pracownikowi Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, na jego wezwanie.

Informacje zawarte w ofercie  winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność

i czytelność oferty.  W przypadku braku  któregokolwiek załącznika do oferty dopuszcza się możliwość jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych  od momentu otrzymania wezwania  z Urzędu Gminy Polanka Wielka.

Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie powierzenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

V. Termin składania ofert.

Oferty zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach

z oznaczeniem nazwy zadania, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 pok. 13 sekretariat Urzędu; do 21 lipca 2011 r. do godz. 1000 lub pocztą. 

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2011 roku o godz. 1030 przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Polanka Wielka.
Oferty złożone niezgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Polanka Wielka w formie zarządzenia. Od zarządzenia Wójta Gminy Polanka Wielka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Ogłoszenie o wyborze ofert ogłasza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;

  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń;

  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Wójt Gminy Polanka Wielka przy rozpatrzeniu ofert:

a) ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ocena w skali 0-10 pkt. 

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena w skali 0-10 pkt.

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne – ocena w skali 0-10 pkt. 

d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – ocena w skali 0-10 pkt. 

e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – ocena w skali 0-10 pkt.

f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków – ocena w skali 0-10 pkt.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Warunkiem powierzenia przez gminę organizacjom pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy według wzoru określonego

w Rozporządzeniu.

Wójt Gminy Polanka Wielka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizację określonego zadania.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
– korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
– sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu.

VIII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań : w 2010 roku – O zł

Informacji udziela Beata Kusak – Urząd Gminy Polanka Wielka, tel: 33/8488008

Pliki do pobrania:

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego

  3. Wzór sprawozdania z wykonania tego zadania

Wójt Gminy Polanka Wielka

/-/ Mariusz Figura