RG. 0002.1.7.2011
Polanka Wielka, dnia 06 lipca   2011 roku

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
15 lipca  2011 roku na godz.12.00
sesję nadzwyczajną Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu i nabycia niezabudowanej   nieruchomości gruntowej.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
4.Podjecie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
5.Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Orlanka

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu  Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.