Zarządzenie Nr 59/2011

Wójta Gminy Polanka Wielka

z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie wyników konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Polanka Wielka w 2011 roku

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Dz.U. z 2001r  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Polanka Wielka

zarządza, co następuje

§ 1

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Polanka Wielka w 2011 roku poprzez   organizację zajęć w dziedzinie piłki nożnej wśród grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) oraz organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego w wysokości  45.000,- zł

dla LKS „Strumień” w Polance Wielkiej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia