Regulamin II konkursu pt. „Rękodzieło Doliny Karpia”

* Organizatorzy konkursu:
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

Stowarzyszenie Dolina Karpia

* Partner w organizacji konkursu

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

* Instytucje wspomagające

Instytucje Kultury Doliny Karpia
* Cele konkursu:
• Poznanie i dokumentacja aktualnej kondycji twórczości
ludowej Regionu Doliny Karpia
• Zachęcenie twórców do kontynuowania działalności odnoszących
się do tradycji lokalnych, a także nowych rozwiązań
bazujących na dawnych technikach i wzorach.
• Umożliwienie prezentacji prac twórców w przestrzeni
wystawienniczej
• Pozyskanie twórców ludowych do współpracy z organizatorami konkursu
• Pozyskanie prac do kolekcji wystawienniczej

* Kategorie konkursu:
1. Wikliniarstwo i inne formy plecionkarstwa

2. Haft
3. Koronki
4. Rzeźba
5. Papieroplastyka
6. Malarstwo
7. Ceramika

8. Kowalstwo artystyczne
9. Prace inspirowane sztuką i rzemiosłem Regionu Doliny Karpia

* Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest otwarty, udział w nim mogą wziąć osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Doliny Karpia. Adresowany jest do twórców ludowych, rękodzielników, osób tworzących przedmioty inspirowane sztuką ludową z obszaru Doliny Karpia

Każdy twórca może złożyć tylko 1 pracę w danej kategorii konkursowej. Może przystąpić do konkursu w dowolnej ilości kategorii.
2. Prace muszą być dostarczone do Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Plac Jana Matejki 1, tel.33-8412-166 lub Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, tel.33-8792-093.
3. Prace zgłoszone na konkurs nie mogły być wcześniej nagradzane.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo eksponowania nagrodzonych prac w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze, w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
5. Prace powinny być zaopatrzone w następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, miejscowość, ponadto musi być dołączona karta informacyjna zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, nr telefonu oraz zgoda na przetwarzanie danych w celu organizacji konkursu (w załączniku)
6. Nagrodzone prace, za zgodą autorów, stają się własnością organizatorów i mogą być przez nich wykorzystywane w ramach statutowej działalności. Wykonawca wyraża zgodę również na wykorzystanie prac do celów promocyjnych Doliny Karpia – na wystawach, ich zdjęć w materiałach informacyjnych itp.
7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstępnej selekcji prac zgłaszanych na konkurs, prace nie zakwalifikowane do konkursu zostaną zwrócone uczestnikom.
9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
10. Informacji w sprawie konkursu udziela:
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki – tel. 338412-166

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy – tel.338792-093

11. Złożenie prac jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i jego akceptacją

* Terminy:
• Ogłoszenie konkursu – 25.08.2011 r.
• Złożenie prac – do 30.09.2011 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu połączone z otwarciem plenerowej wystawy i wręczenie nagród w dniu 08.10.2011 podczas Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych 2011 w Podolszu, Łowisko Podolsze na trasie Zator -Smolice, ok. godz.14.00

* Kryteria oceny:
• Wierność stylowi regionalnemu
• Zastosowanie tradycyjnych technik i materiałów
• Precyzja i technika wykonania, walory artystyczne
• Oryginalność i innowacyjność w podejściu do tradycyjnego wzornictwa regionu
• Poszukiwanie „nowych przestrzeni” dla wzorów i wyrobów zaczerpniętych z tradycji

* Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Tytuł Grand Prix – Rękodzieło Doliny Karpia 2011 otrzyma jeden produkt wybrany spośród wszystkich kategorii.

 

* Informacje dodatkowe:

Festiwal Doliny Karpia – w tym Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe 2011 oraz konkurs „Rękodzieło Doliny Karpia” finansowany jest poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia

organizatorzy