RG. 0002.1.8.2011 Polanka Wielka, dnia 25 sierpnia 2011 roku

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

02 września 2011 roku na godz.9.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji i wniosków.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok

 7. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 949 w miejscowości Polanka Wielka wykonywanych wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Gminą Polanka Wielka w ramach procedur inicjatyw samorządowych na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Funduszu Społecznego w latach 2007-2013.

 12. Informacja n/t gazety lokalnej „Polanin”.

 13. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 14. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 15. Zakończenie sesji.

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.