Europejski Fundusz Rolny

 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zator 09.09.2011r.

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA LSR

w ramach Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania

 

Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie min. średnie;

2. Znajomość obsługi komputera;

3. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie (preferowane o kierunku ekonomicznym, z zarządzania i/lub finansów, technicznym, rolniczym, ochrona środowiska);

2. Min. półroczne doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE;

3. Dobra znajomość j. angielskiego, lub niemieckiego, lub francuskiego.

 

Zakres bezpośrednich zadań:

 1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru „Doliny Karpia”;

 2. Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;

 3. Organizacja pracy Rady stowarzyszenia oceniającej projekty;

 4. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD
  i realizację przedsięwzięć;

 5. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną;

 6. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW;

 7. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów;

 8. Monitorowanie realizacji umów;

 9. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;

 10. Koordynowanie projektów współpracy;

 11. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;

 12. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc.

 

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kserokopie świadectw pracy,

4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

5. ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach itp.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę – etat.

 

Forma i termin składania dokumentów:

Dokumenty można składać:

· przesłać na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2, (koniecznie z adnotacją: Praca-LGD)

· bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2 w godzinach pracy (koniecznie z adnotacją: Praca-LGD)

· pocztą elektroniczną na adres: biuro@dolinakarpia.org (koniecznie w tytule e-maila: Praca-LGD)

w terminie od 12.09.2011 do 22.09.2011r., do godziny 17:00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Zarząd zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej.
Informacja o ostatecznym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.dolinakarpia.org) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia, Zator, ul. Rynek 2.

Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

 
Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Więcej informacji można uzyskać pod biurowym numerem tel: 33 841 05 84
lub od Kierownika Biura: tel. 795 584 518
 

 

Prezes Zarządu

Franciszek Sałaciak