RG. 0002.1.9.2011                                              Polanka Wielka,  dnia 13 września 2011 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

22 września 2011 roku na godz.9.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy z dnia 2 września w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Polance Wielkiej dla kanalizacji ściekowej Gminy Polanka Wielka – Etap I.

 10. Informacja na n/t gazety lokalnej ,,Polanin”

 11. Przedstawienie koncepcji wykonywania odwiertów odkrywkowych w celu prowadzenia poszukiwań pokładów węgla.

 12. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 13. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 14. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Orlanka

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.