Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Karpia”

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Specjalista ds. Rozliczeń LGR

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
3. Prawo jazdy kat. B.

4. Min. półroczne doświadczenie w realizacji lub rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków EU lub środków krajowych.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, zarządzania i/lub finansów, technicznym, rolniczym, ochrony środowiska, zarządzania projektami, prawa
i administracji.
2. Dobra znajomość j. angielskiego, lub niemieckiego, lub francuskiego.
3. Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
5. Ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę – etat


Forma i termin składania dokumentów:

Dokumenty można składać:
– Przesłać na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2
(koniecznie z adnotacją: Praca LGR – Specjalista ds. Rozliczeń LGR)
– Bezpośrednio do siedziby (adres j.w. ) w godzinach pracy (9:00-17:00) (koniecznie z adnotacją: Praca LGRSpecjalista ds. Rozliczeń LGR)

 


– Pocztą elektroniczną na adres:
biuro.lgr@dolinakarpia.org (koniecznie w tytule e-maila: Praca – LGR – Specjalista ds. Rozliczeń LGR)

w terminie od 14.09.2011 do 23.09.2011 r. do godz. 17:00 (decyduje data wpływu).

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Zarząd zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej.

 

Informacja o ostatecznym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.dolinakarpia.org) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia, Zator, ul. Rynek 2.

Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33/ 841 05 84
(w godzinach pracy biura).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Wspieranie działań Koordynatora projektu w aspekcie księgowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem, a także okresowe dokonywanie przeglądów realizacji projektu.

 2. Sporządzenie sprawozdań okresowych.

 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, w tym opisywanie faktur.

 4. Współpracę w zakresie księgowania i realizacji płatności projektu z Kierownikiem LGR oraz Księgowym Biura.

 5. Współpraca w zakresie księgowości z Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą.

 6. Współpraca w zakresie księgowości z partnerami projektu.

 7. Kontrola poprawności formalnej księgowych i finansowych dokumentów projektu.

 8. Odpowiednie opisywanie dokumentów związanych z realizacją projektu, zgodnie z wytycznymi.

 9. Kontrola poprawności dokonanej klasyfikacji dokumentów z uwagi na: nazwę projektu, wielkość budżetowania a wielkość zrealizowaną, źródło finansowania, pozycje budżetowe projektu, podział na wydatki kwalifikowane, kategorie dodatkowe (zależnie od potrzeb projektu).

 10. Dokonywanie kontroli księgowania kosztów projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla tzw. wydatków kwalifikowanych, a w szczególności sprawdzenia czy są: konieczne dla wykonania zadań określonych projektem; związane z finansowaniem umów zawartych przez zamawiającego w celu osiągnięcia zadań wynikających z opisu projektu i są związane z realizacją projektu; udokumentowane odpowiednimi i prawidłowo sporządzonymi dokumentami źródłowymi.

 11. Comiesięczna kontrola zgodności bilansu finansowanego projektu.

 12. Przygotowanie we współpracy z Kierownikiem LGR projektu harmonogramu płatności wg zasad określonych w dokumentach programowych.

 13. Sporządzanie zestawień dokumentów rozliczeniowych przedstawiających wykorzystanie środków realizowanego projektu.

 14. Przygotowanie raportów o finansowym postępie realizacji projektu.

 15. Zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości finansowych i raportowanie ich ewentualnego wystąpienia.

 16. Rejestracja faktur i rachunków wpływających.

 17. Weryfikację faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania.

 18. Wykonywanie płatności dla kontrahentów.

 19. Współpraca z organami kontrolującymi.

 20. Przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej do partnera projektu.

 21. Przygotowania wniosków o płatności pośrednie i płatność końcową wraz z wszystkimi wymaganymi umową załącznikami.

 22. Regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.

 23. Wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie, rozliczanie kosztów podróży.

 24. Regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań.

 25. Odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych.

 26. Wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów.

 27. Opracowywanie projektu preliminarza budżetowego LGR.

 28. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia w zakresie LGR.

 29. Wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym.

 30. Prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 31. Prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych.

 32. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów.

 33. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc.