Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Karpia”

ogłasza nabór na wolne dwa stanowiska

Specjalista ds. Wdrażania LSROR

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
3. Prawo jazdy kat. B.

4. Min. półroczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EU lub środków krajowych.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, zarządzania i/lub finansów, technicznym, rolniczym, ochrony środowiska, zarządzania projektami, prawa
i administracji.
2. Dobra znajomość j. angielskiego, lub niemieckiego, lub francuskiego.
3. Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
5. Ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę – etat


Forma i termin składania dokumentów:

Dokumenty można składać:
– Przesłać na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2
(koniecznie z adnotacją: Praca LGR – Specjalista ds. Wdrażania LSROR)
– Bezpośrednio do siedziby (adres j.w. ) w godzinach pracy (9:00-17:00) (koniecznie z adnotacją: Praca LGR – Specjalista ds. Wdrażania LSROR)
– Pocztą elektroniczną na adres:
biuro.lgr@dolinakarpia.org (koniecznie w tytule e-maila: Praca – LGR – Specjalista ds. Wdrażania LSROR)
w terminie od 14.09.2011 do 23.09.2011 r. do godz. 17:00 (decyduje data wpływu).

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Zarząd zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej.

 

Informacja o ostatecznym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.dolinakarpia.org) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia, Zator, ul. Rynek 2.

Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33/ 841 05 84
(w godzinach pracy biura).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów rybackich Doliny Karpia.

 2. Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

 3. Organizacja pracy Komitetu oceniającego projekty.

 4. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGR i realizację przedsięwzięć.

 5. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW.

 6. Monitorowanie realizacji umów.

 7. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSROR dla Zarządu.

 8. Koordynowanie projektów współpracy.

 9. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów.

 10. Wykonywanie innych poleceń Kierownika LGR.

 11. Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich Kierownikowi LGR.

 12. Planowanie i organizowanie spotkań z wnioskodawcami po uzgodnieniu
  z Kierownikiem LGR.

 13. Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Kierownikowi LGR.

 14. Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika LGR.